Villkor

1. IntroduktionThe owner of this web site is Loxtock Limited. The Website Owner, including subsidiaries and affiliates provides the information contained on this website or any of the pages comprising the website (“website”) to visitors (“visitors”) (cumulatively referred to as “you” or “your” hereinafter) subject to the terms and conditions set out in these website terms and conditions, the privacy policy and any other relevant terms and conditions, policies and notices which may be applicable to a specific section or module of this website.2. Information på hemsidanÄven om alla åtgärder görs för att uppdatera informationen på denna webbplats gör varken webbplatsägaren eller någon tredje part eller data- och innehållsleverantör några löften eller garantier vare sig uttryckliga, underförstådda i lag eller i resterande i enlighet med sekvensen, riktighet, fullständighet eller tillförlitligheten av information åsikter forskning, data och/eller innehåll som finns på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till all information som kan tillhandahållas av någon tredje part eller data- eller innehållsleverantörer) (“information”), och får inte vara bunden på något sätt av någon information som finns på webbplatsen. Ägaren av webbplatsen förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra eller avbryta någon aspekt eller funktion av denna hemsida. Ingen information skall tolkas som rådgivning och information tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsedd för handelsändamål. Du och ditt företag förlitar er på den information som finns på denna webbplats på egen risk. Denna webbplats bör inte användas som ersättning för råd från professionell vårdpersonal. Om du hittar något fel eller förbiseende på denna webbplats vänligen meddela oss.

3. Varumärken

De varumärken, namn, logotyper och tjänstemärken (kollektivt “varumärken”) som visas på den här webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken av Webbplatsens ägare, leverantörer, tillverkare och partners till ägaren. Inget innehåll på denna webbplats ska tolkas som beviljande av någon licens eller rättighet att använda något varumärke utan skriftligt tillstånd från Webbplatsens ägare.

4. Beställningar utanför Europa

Mottagna beställningar kommer att levereras så snart som möjligt efter att de har mottagits och godkänts av läkare. Fraktkostnader för produkter kan variera beroende på destinationen och vald leveranssätt. Alla angivna leveranstider är uppskattade och baserade i mån av tillgång och normal leveranstid. Observera att det finns vissa produkter som vi inte kan skicka till vissa destinationer, detta kommer att anges på hemsidan. På grund av FDA-bestämmelser, är det vår policy att inte tillåta recept för leverans till USA.

Leveranser av alla beställda produkter sker av ett självständigt och fullt licensierat apotek. Samtliga produkter levereras på uppdrag av och med risk för kunden. Kunden ersätter Loxdoc som i en förlängning av partnerföretaget Hexpress Ltd (och läkare, apotek och apotekare) för alla rättsliga åtgärder som kan komma att väckas mot kunden i händelse av att inte av att inte agera i enlighet med de regler och lagar gällande import som tillämpas av regeringen i destinationslandet. Du är ansvarig för all tull, skatter och avgifter som tillämpas i ditt land.

Du utser härmed transportören som din agent och de facto att acceptera leverans av produkter inom apotekets registrerade säte. Vid leverans av produkter till transportören ska apoteket anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt överenskommelsen/-erna och all risk och ansvar på de produkter som skickas kommer att övertas av dig.

5. Externa länkar

Externa länkar kan komma att tillhandahållas för din bekvämlighet men de är utanför Webbplatsägarens kontroll och ägaren representerar inte dess innehåll. Användning eller tillförlit till eventuella externa länkar och dess innehåll sker på egen risk. När du besöker externa länkar hänvisas du till de externa webbplatsernas villkor för användning. Inga hyperlänkar skall skapas från någon webbplats som styrs av dig eller på något annat sätt till den här webbplatsen utan att erhålla ett uttryckligt skriftligt tillstånd från Webbplatsens ägare. Vänligen kontakta oss om du vill länka till denna hemsida eller om du vill begära en länk till din hemsida.

6. Öppna forum och information från användare

Webbplatsens ägare ansvarar inte för något material som har skickats in till de offentliga utrymmena av dig, dessa inkluderar anslagstavlor, värdsidor, chattrum, eller någon annan offentlig plats som finns på hemsidan. Alla slags material (oavsett om de lämnats av dig eller någon annan användare) varken stöds, granskas eller godkänns av Webbplatsens ägare. Webbplatsens ägare förbehåller sig rätten att ta bort material som lämnats eller publicerats av dig i de offentliga utrymmena utan att meddela dig om den får kännedom om och fastställer enligt eget godtycke att du har eller om det är sannolikt att du kan, inklusive men ej begränsat till –

6.2 Publicera, lägga upp, distribuera eller sprida något nedsättande, obscent oanständigt eller olagligt material eller information;

6.3 lägga upp eller ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av Webbplatsägarens och/eller tredje parts datasystem och/eller nätverk;

6.4 bryta eller kränka någon upphovsrätt, varumärke, andra tillämpliga lagar i Storbritannien eller internationella lagar eller Webbplatsägarens eller någon annan tredje parts intellektuella egendomsrättigheter;

6.5 överlämna innehåll som innehåller marknadsföring eller reklam i syfte att värva företag.

7. Särskild användning

Du samtycker härmed till att inte använda webbplatsen för att skicka eller lägga upp något meddelande eller material som är olagligt, trakasserande, kränkande, nedsättande, stötande, oanständigt, hotfullt, skadligt, vulgärt, obscent, sexuellt ofredande, rasistiskt stötande, vanhelgande, pornografiskt eller bryter mot någon tillämplig lag och du är skadeståndsskyldig mot Webbplatsens ägare för eventuella förluster, skadestånd, skador eller kostnader av alla slag vilket Webbplatsens ägare eller någon tredje part har lidit av som har orsakats av eller är hänförligt till vare sig ditt direkta eller indirekta användande av webbplatsen genom att skicka eller lägga upp något sådant meddelande eller material.

8. Garantier

Ägaren av Webbplatsen ger inga garantier, representationer, uttalanden eller garantier (vare sig uttryckliga, implicerade i lag eller resterande) angående webbplatsen, den information som finns på webbplatsen, din eller ditt företags personliga information eller material och information som överförts via vårt system.

9. Ansvarsfriskrivning

Ägaren av Webbplatsen och dess direktörer, aktieägare och tillhörande personer ansvarar inte och frånsäger sig allt ansvar för eventuella förluster, skadestånd, skador (vare sig direkta, indirekta eller efterföljande), personskada eller utgifter av något slag som kan drabba dig eller någon tredje part (inklusive ditt företag), som en följd av eller som kan hänföras direkt eller indirekt, att din åtkomst till och användning av webbplatsen, all information som finns på hemsidan, din eller ditt företags personliga information eller material och information överfört via vårt system. I synnerhet skall varken Webbplatsägaren eller någon tredje part eller data- eller innehållsleverantören vara ansvarig på något sätt till dig eller någon annan person, företag eller bolag överhuvudtaget för någon förlust, skyldighet, skador (vare sig direkta eller efterföljande, personskada eller utgifter av något slag till följd av eventuella förseningar, felaktigheter, fel i, eller förbiseende av någon aktieprisinformation eller överföringen därav, eller alla åtgärder som vidtas på grund av tillit därtill eller föranleds av detta eller på grund av icke-prestation eller avbrott, eller uppsägning därav.

10. Användning av Webbplatsen

The Website Owner does not make any warranty or representation that information on the website is appropriate for use in any jurisdiction (other than Great Britain). By accessing the website, you warrant and represent to the Website Owner that you are legally entitled to do so and to make use of information made available via the website.

11. Allmänt

11.1 Avtalet i sin helhet

Dessa webbplatsvillkor utgör den enda dokumentation av avtalet mellan dig och Webbplatsägaren avseende din användning av webbplatsen. Varken du eller Webbplatsägaren skall vara bunden av något uttryckligt underförstått eller underförstådda representationer, garantier, löften eller liknande som inte är nämnt här. Om inget annat uttryckligen anges ersätter dessa webbplatsvillkor alla tidigare åtaganden, åtaganden eller representationer, vare sig muntlig eller skriftlig, mellan dig och webbplatsen.

11.2 Ändringar

Ägaren av webbplatsen kan när som helst ändra alla relevanta villkor, policy eller tillkännagivanden. Du accepterar genom att besöka webbplatsen från gång till gång, att vara bunden till den aktuella versionen av relevanta villkor (“den nuvarande versionen”) och, om inte annat anges i den aktuella versionen, skall alla tidigare versioner komma att ersättas av nuvarande version. Du skall vara ansvarig för att granska den dåvarande aktuella versionen varje gång du besöker webbplatsen.

11.3 Konflikt

Om någon konflikt eller motsättning finns mellan bestämmelserna i dessa webbplatsvillkor och andra relevanta villkor, policy eller tillkännagivanden, ska de andra relevanta villkor, policys eller tillkännagivanden som särskilt gäller en viss del eller modul av webbplatsen råda när det gäller din användning av det berörda avsnittet eller modulen av webbplatsen.

11.4 Avstående

Inget överseende eller förlängning av tid som antingen du eller Webbplatsägaren kan bevilja den andra kommer att utgöra ett avstående från eller, antingen genom estoppel eller på annat sätt, begränsa någon av de befintliga eller framtida rättigheter överlåtaren i fråga härav, utom i det fall eller i den utsträckning som överlåtaren har undertecknat ett skriftligt dokument som uttryckligen avstår eller begränsar sådana rättigheter.

11.5 Avstående

Ägaren av webbplatsen ska ha rätt att avstå, tilldela och delegera alla eller någon av dess rättigheter och skyldigheter när det gäller relevanta villkor, policys och underrättelser till någon tredje part.

11.6 Avskiljning

Alla bestämmelser i alla relevanta villkor, policys och tillkännagivanden är, trots det sätt på vilket de har samlats tillsammans eller kopplade grammatiskt, avskiljbara från varandra. Alla bestämmelser i relevanta villkor, policys och tillkännagivanden, som är eller blir ogenomförbara under någon jurisdiktion, antingen på grund av att ogiltighet, invaliditet, rättsstridighet, olaglighet eller av någon anledning, skall enbart i sådan jurisdiktion och endast i den utsträckning att det är ogenomförbart, behandlas som pro non scripto och de återstående bestämmelserna i alla relevanta villkor, policys och tillkännagivanden skall förbli i full kraft och verkan. Vänligen kontakta oss om du behöver klargöranden om något av villkoren i detta uttalande.

11.7 Tillämplig lag

Alla relevanta villkor, policys och tillkännagivanden skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien utan hänsyn till några principer för konflikter mellan lagar. Du samtycker härmed till den exklusiva jurisdiktionen av High Court of Great Britain för eventuella tvister som uppstår i samband med webbplats, eller relevanta villkor, policys och tillkännagivanden eller alla frågor med anknytning till eller i samband därmed.

11.8 Åtkomst till webbplatsen

Vi kan inte garantera att Webbplatsen kommer att drivas kontinuerligt och utan avbrott eller vara felfri. Du får inte försöka störa den väl fungerande Webbplatsen och, i synnerhet, får du inte försöka kringgå säkerheten, mixtra med, hacka sig in, eller på annat sätt störa Webbplatsen eller något datasystem, server, router eller någon annan enhet ansluten till Internet. Vi kan inte garantera och vi garanterar inte att innehållet på webbplatsen är fri från infektioner, virus och/eller annan kod som kan infektera eller ha förstörande egenskaper. Du ansvarar för att genomföra tillräckliga rutiner och viruskontroller (inklusive anti-virus och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla dina särskilda krav på säkerhet och tillförlitlighet av datainput och dataoutput. Vi tar inte på oss ansvar för eventuella förluster eller fordringar som uppkommer på grund av oförmåga att få tillgång till Webbplatsen eller oförmåga att genomföra en transaktion.

11.9 Använda Webbplatsen

Denna webbplats är för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda något material som finns på webbplatsen utom i den utsträckning som behövs för eget bruk. Genom att använda Webbplatsen och information från webbplatsen, accepterar du att du inte kommer att:

(a) Publicera, sprida eller överföra obehöriga annonser eller marknadsföringsmaterial, kedjebrev, skräppost eller någon annan typ av oönskat massmejl till personer eller företag som inte har samtyckt till att vara en del av sådana försändelser.

(b) Utelämna, radera, förfalska eller förvränga avsändarinformation, inklusive rubriker, återvändande e-post och Internet protokoll-adresser eller på annat sätt manipulera igenkänningstecken för att dölja ursprunget av något innehåll.

(c) Uppträda som en annan person eller enhet, eller misslyckas med att ange eller på annat sätt förvränga en anknytning till någon person eller enhet.

(d) Bedriva verksamhet i syfte att undanhålla eller kapa identitets- eller kontaktinformation.

(e) Skicka trakasserande och/eller hotfulla meddelanden till andra.

(f) Delta i så kallad “flooding” – dvs e-postflooding och e-post bomba (skicka stora mängder e-post flera gånger till samma e-postadress).

(g) Använda informationen som finns tillgänglig på Webbplatsen för något olagligt, omoraliskt eller anti-socialt syfte, som bryter mot tillämpliga lagar eller regler eller på ett sätt, som är eller kan vara skadligt för Vårt namn eller rykte.

(h) Publicera eller ladda ner webbsidor eller innehåll, bilder, beskrivningar eller text.

(i) Elektroniskt förfölja eller på annat sätt trakassera annan person elektroniskt.

(j) Delta i någon Internetaktivitet som strider mot den personliga integritetsrätten för andra människors rättighet, inklusive men inte begränsat till, att samla in och sprida information om Internet-användare utan deras tillåtelse.

(k) Delta i någon verksamhet med avseende på omvänd ingenjörskonst av webbplatsen, inklusive datastrukturer, beskrivningar, bilder eller annat material som finns på webbplatsen.

12. Medicinsk information

Du bör vara medveten om att information som hämtats kommer att ses av vårt apoteksteam. Du bör läsa all produktförpackning innan den används. Vänligen kontakta din läkare eller medicinska rådgivare om du är osäker på om du bör använda en produkt.

13. Leverans

Loxdoc kan inte hållas ansvariga för förlorade paket orsakade på grund av en felaktig leveransadress som angivits av kunden. Leveransadressen kan inte ändras när beställningen har skickats. Loxdoc kan inte återbetala avgifter för kurirleverans. Kurirleveransen garanterar inte leverans nästa dag. Om paketet inte levereras nästa dag kommer leveranskostnader inte att återbetalas. Vi kan inte hållas ansvariga om din beställning stoppas av internationell tull. Vi kan inte skicka farligt gods som aerosoler och brandfarliga ämnen till internationella platser på grund av transportbestämmelser.

  •  


     

    Loxdoc är tillfälligt nere för underhåll.

    Besök gärna vår partner euroClinix